Lennuakadeemia osalusega mehitamata lennukilahenduste projekt sai toetuse

Projekt "Mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseire jaoks" sai üle poole miljoni euro suuruse toetuse. 

Projekti eesmärgiks on mehitamata lennunduslahenduste arendamine IKT valdkonnas, arendades robottehnikal põhinevat geoinfo andmekogumist ja geoinfo andmetöötlust ühtse tervikuna

Toetuse saaja: Instigo Eesti OÜ, partnerid: Reach-U AS ja Pakker Avio AS
Toetuse summa: 575 806 €
Teostaja: Eesti Lennuakadeemia    

Uuringu lähteülesandeks on praktiliste tsiviilrakenduste arendamiseks ühildada UAV (unmanned aerial vehicle, mehitamata õhusõiduk) lendude andmekogumise protseduure, kogutavaid andmekoosseise ja andmetöötluse protseduure. Eduka ühildumise ja selle baasil teostatud arendustöö tulemusena on võimalik saavutada tulemused kommertsialiseerimiseks, mida lennunduse ja geoinformaatika sektor eraldi saavutada ei saa. 

Peamised ülesanded:

  1. töötada välja ohutust tagavad lahendused vabavaraliste platvormide ja GSM sidelahenduse kasutamisel lennunduses;
  2. juurutada transponderi ja VHF-side lahendused UAV platvormile, et tagada lennulubade saamine opereerimiseks reguleeritud õhuruumis sarnaselt tavalennundusega;
  3. lendudel kogutava andmekoosseisu ja andmetöötluse ühildamine, et tagada GIS-andmetöötluse (ortofotod ja 3D-mudelid) kvaliteet sarnaselt mehitatud õhusõidukitelt teostatud LIDAR-mõõtmiste kvaliteediga.
Rakendusuuringu läbiviijaks on Eesti Lennuakadeemia. Uuringruppi isikkoosseisu on kaasatud alal tegutsevad suurte kogemustega teadlased, õppejõud ja praktikud. Grupi liikmetel on pikaaegne töökogemus lennunduses ning mehitamata õhusõidukite projekteerimise alal. Erinevate projektiks vajalike kompetentside saavutamiseks on kaasatud piloote, õhusõidukite ehitajaid, geoinfosüsteemide insenere kui ka tehnikuid.  

Toetus antakse välja tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” raames. Haridus- ja Teadusministeerium suunab meetme kaudu aastani 2022 ettevõtete ja teadusasutuste koostöö toetamiseks kokku 26,6 miljonit eurot, millest suurem osa tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist. Eesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon, mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna. Toetust vahendab Sihtasutus Archimedes.