Sügisest on võimalik asuda õppima lennuohutuse ergonoomika magistriõppesse Eesti Maaülikoolis

Eesti Maaülikoolis on võimalik alates 2013. aasta sügisest asuda magistriõppesse lennundusohutuse ergonoomika erialal.

Antava kraadi nimetus: Tehnikateaduse magister (lennundusohutuse ergonoomika).

Eesti Maaülikooli magistriõppekava jaguneb ühismooduliks ja kaheks valikmooduliks, milledes õpetatavaid teadmisi omandavad üliõpilased Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi, Tartu Ülikooli ja Eesti Lennuakadeemia laborites. Tulevased ergonoomika spetsialistid saavad ettevalmistuse töötamiseks ettevõtte konkurentsivõime arendusjuhina.

Lennundusohutuse ergonoomika valikmooduli edukalt läbinu:
1) omab süvendatud teadmisi inimteguri uurimismeetoditest ja käitumisteadustes rakendatavatest andmetöötlusmeetoditest;
2) omab süsteemset ülevaadet ja süvendatud teadmisi lennuintsidentide ja õnnetuste uurimistest ning ohutuse juhtimise praktikast;

3) teab ja kasutab lennutranspordi süsteemide modelleerimismeetodeid ning organisatsiooniteooria analüüsi lennundusettevõtte ohutuks ja jätkusuutlikuks juhtimiseks;

4) valdab oma ala eksperdi ja arendajana riskijuhtimist lennundusettevõttes.

Ergonoomika magistriõppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • erialamoodul (44 EAP);
  • kaks valikmoodulit:
1) tööstus- ja põllumajandusergonoomika valikmoodul (30 EAP) või
2) lennundusohutuse ergonoomika valikmoodul (30 EAP);
  • eriala valikained (10 EAP);
  • vabaained (6 EAP);
  • magistritöö (30 EAP).

Ergonoomika õppekaval magistriõppesse kandideerimise tingimus on bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon.

Kandideerimisel arvestatakse lõputöö (-eksami) hinnet/sisseastumiseksami hinnet ja eelneva õppeastme (akadeemilise õiendi) kaalutud keskmist hinnet. Paremusjärjestus koostatakse lõputöö (-eksami) hinde/sisseastumiseksami hinde ja eelneva õppeastme (akadeemilise õiendi) kaalutud keskmise hinde summa alusel. Ülikool arvestab sisseastumiseksami hindena kõrgkoolide lõpetajate lõputöö/lõpueksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisadele 2 ja 3 (vaata www.emu.ee/sisseastujale/vastuvotueeskiri/).   

  • Loe ergonoomika õppekavast lähemalt ja tutvu õppekava ülesehitusega siin.
  • Vaata ka lennuohutuse ergonoomika tutvustust.