HTMi järelevalve tuvastas lennuakadeemia dokumentatsioonis puudusi, mis likvideeritakse enne uue õppeaasta algust

Pressiteade
03.07.2017

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) viis perioodil 27.02-10.03.2017 Eesti Lennuakadeemias (edaspidi ELA) läbi teenistusliku järelevalve rakenduskõrgharidusõppe korralduse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Eelmisel nädalal kinnitas haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga järelevalve õiendi, milles tuvastati lennuakadeemia dokumentides teatavaid puudusi.

Ministeeriumi õiendis toodi välja, et lennuakadeemia dokumendid sisaldavad mitmeid kordusi, kohati esineb erinevate punktide dubleerimist, leiti ka mõningaid viitevigasid ja ebavajalikku informatsiooni. Vajalikud täiendused on võimalik hõlpsasti dokumentidesse sisse viia, viidatud dokumendid muudetakse konkreetsemaks, parandatakse nende sõnastust ning vähendatakse info dubleerimist. „HTMi poolt lennuakadeemias 24 tegutsemisaasta jooksul esmakordselt läbi viidud järelevalve käigus leiti sõnastuslikke puudusi õppetööalastes siseregulatsioonides ning kool on nimetatud soovitusi arvestanud, dokumente täiendanud ja ka edaspidi täiendamas,“ kinnitas lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko. 

Osa puudusi on tänaseks juba kõrvaldatud ning ülejäänud parandused viiakse sisse enne uue õppeaasta algust. Lennuakadeemia eesmärk on dokumente lihtsustada ning muuta need kõigile, eelkõige aga üliõpilastele selgelt ja üheselt mõistetavaks. „HTMi järelevalve ekspertide ja ELA erinev tõlgendus dokumentide aktsepteeritud sõnastusest ei ole otseselt mõjutanud õppetööd, üliõpilaste edasijõudmist õppetöös ega ka õppetoetuste määramist. ELA on üliõpilaskeskse organisatsioonina alati taganud üliõpilastele piisava nõustamise,“ täiendas Jakimenko.

Tulenevalt lennunduskoolituse eripärast tehakse lennuakadeemias aastas mitmeid järelevalve auditeid. Kooli on auditeeritud ka rahvusvaheliste organisatsioonide, sh ka Euroopa Lennundusohutusameti ja mitmete Euroopa lennundusettevõttete poolt. Auditite tulemusena on antud hinnang, et lennuakadeemia tegevus vastab rahvusvahelistele lennundusregulatsioonidele ja standarditele. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur kinnitas 2017. a jaanuaris ka rahvusvahelise õppekavagruppide hindamise komisjoni otsuse, millega anti lennuakadeemia tegevusele ja õppekavadele samuti positiivne lõpphinnang.  

Lisainfo:
Eelika Tootsi, turundus- ja kommunikatsioonijuht 
tel 744 8109, eelika.tootsi@eava.ee