VÕTA

Vajalik info õpingute arvestamise kohta: 

Kord

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) reguleerib Eesti Lennuakadeemias VÕTA kord.                          

Mida võimaldab?

VÕTA võimaldab arvestada õppekava täitmisel:

  • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;
  • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;
  • töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Tähtajad

Taotlust saab esitada ÕISi kaudu semestri jooksul. Iga kuu 5. kuupäevaks vaatab õppeosakonna spetsialist taotlused üle ja saadab komisjonile otsuse tegemiseks. VÕTA komisjon vaatab taotluse läbi ning korraldab hindamise hiljemalt iga järgneva kuu 5. kuupäevaks.  

Protsess

Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase või akadeemiasse kandideerija elektroonilise taotluse alusel. Taotlust hindab akadeemia VÕTA komisjon.

Varasemaid õpinguid ja töökogemust võib arvestada õppekava täitmisel sõltuvalt õppekavast kuni 75% ulatuses õppekava mahust, kuid seda ei rakendata lõpueksamite ja lõputööde kaitsmise puhul.

Lisaks tuleb esitada õpinguid tõendavad dokumendid (originaal ja koopia), näiteks tunnistus, väljavõte akadeemilisest õiendist, õpingute sisu kirjeldav dokument vms ja muud materjalid (näiteks portfoolio, töökogemuse kirjeldus, loometöö jms) ning ainekavad.

Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest.

Taotlused

Elektrooniline taotlemine ÕISis:

Vaata täpsemat juhendit, kuidas ÕISis VÕTA taotlust esitada.  

1. Avaleht → Minu andmed → VÕTA taotlused → Lisa taotlus

2. Kontrolli ja täienda oma isikuandmed.

3. Vali:

  • Aine ülekanne
  • Töökogemuse ülekanne
  • Täienduskoolituse ülekanne
  • Kombineeritud ülekanne

4. Taotlus hakatakse täitma vajutades nupule  <Lisa komplekt>.

5. Ilmub hüpikaken, kuhu tuleb sisestada sooritatud õppeaine, täienduskoolituse või töökogemuse lisainfot.

6. Kui soovid arvestada õppekavas olevaid õppeaineid vajuta nupule  <Lisa taotletav õppeaine>. Ained võib panna vastavusse üks ühele, üks mitmele ja mitu mitmele.

7. VÕTA taotlus edastatakse VÕTA koordinaatorile, vajutades nupule <Kinnita>.  Kui vajutatakse <Kinnita> nuppu, siis avaldus on lõplik ja enam muuta ei saa. Poolik avaldus on võimalik salvestada <Salvesta> nupuga.

Tasu

Taotluse läbivaatamine ja hindamine on üliõpilasele tasuta.  

Akadeemilisele

õiendile

Akadeemilisele õiendile kantakse järgmised andmed:

1) formaalhariduses läbitud õpingute puhul – originaalsooritused teise asutuse andmetega;

2) mitteformaalsel või informaalsel teel läbitud õpingute ja töökogemuse puhul – ELA õppekavajärgne aine või moodul;

3) kombineeritud variandi puhul – ELA õppekavajärgne aine või moodul.   

Lisainfo

Põhjalikumat VÕTA-alast infot leiab SA Archimedese kodulehelt.

 Vaata ka: