Eriala vahetamine

Eriala vahetamine käib konkursi korras ainult olemasolevatele vabanenud riigieelarvelistele õppekohtadele. Informatsioon konkursi kohta ilmub ELA kodulehel ja üliõpilaste listis. Kandideerida vabanenud õppekohale võivad riigieelarvevälistel õppekohtadel õppivad üliõpilased, reimmatrikuleerimise taotlejad ja õppekava vahetust taotlevad teiste erialade üliõpilased.   

Rakenduskõrgkool asendab igal õppeaastal riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal õppiva täiskoormusega õppe nõudeid mittetäitva või eksmatrikuleeritud üliõpilase sellel õppekohal õppida sooviva isikuga, eelistades paremate õpitulemustega isikut.

Isik, kes on vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppinud riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal, ei saa selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohale samal kõrgharidusastmel.

TEIST KORDA SAMAS KÕRGHARIDUSASTMES RIIGIEELARVELISEL ÕPPEKOHAL ÕPPIMISEST.

Teist korda samas kõrgharidusastmes riigieelarvelisel õppekohal õppimist reguleerib Rakenduskõrgkooli seadus ja Ülikooliseadus.

Riigieelarvelisele õppekohale õppima asumise piirang kehtib neile, kes on samas kõrgharidusastmes riigieelarvelisel kohal:

  • õpingud lõpetanud;
  • õppinud rohkem kui pool nominaalkestusest.

Samad õppeastmed seaduse kontekstis on:

  • rakenduskõrgharidusõpe, kutsekõrgharidusõpe, diplomiõpe;
  • 3-aastane bakalaureuseõpe, 4-aastane bakalaureuseõpe, õpetajakoolituse aasta;
  • magistriõpe, integreeritud õpe (arst, hambaarst, proviisor, klassiõpetaja);
  • doktoriõpe.   

Seega võivad rakenduskõrghariduse õppekaval riigieelarvelisel õppekohal õppinud ja lõpetanud asuda õppima bakalaureuseõppes riigieelarvelisele õppekohale ning vastupidi. Samuti võivad rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppekavadel õppinud ja lõpetanud alustada õpinguid bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppes ja vastupidi.

Säte ei puuduta neid isikuid, kes on õppinud varem või asuvad nüüd õppima riigieelarvevälisele õppekohale.