Eksmatrikuleerimine

Eksmatrikuleerimine on üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine. Eksmatrikuleerimine toimub järgmistel põhjustel:

 1. seoses õppekava täitmisega täies mahus (lõpetamine);
 2. õppe lõpukuupäeva möödumisel (nominaalaja ületamine);
 3. õppeteenustasu tähtajaks tasumata jätmisel;
 4. esimese aasta üliõpilastel õppetööle mõjuva põhjuseta mitteilmumise tõttu kahe esimese nädala jooksul õppeaasta algusest arvates;
 5. edasijõudmatuse tõttu:
  semestri lõpuks õppekava  minimaalses lubatud mahus täitmata jätmisel;
  õppeaasta lõpuks õppekava õppekoormusega ettenähtud mahus täitmata jätmisel;
  lõputöö kahekordsel kaitsmisel negatiivsele hindele;
  ühes õppeaines neljal korral negatiivse eksamitulemuse saamisel;
  vastava eriala õppekorralduslike nõuete täitmata jätmisel. 
 6. vääritu käitumise tõttu.

Eksmatrikuleerimise korral on üliõpilane kohustatud tagastama õppeosakonnale üliõpilaspileti ja täitma ringkäigulehe. 

Eksmatrikuleerimine toimub vastavalt "Eesti Lennuakadeemia õppurite vastuvõtmise (immatrikuleerimise) ja väljaarvamise (eksmatrikuleerimise) tingimused ja kord".