DoRa kord


KINNITATUD
nõukogu 11.06.2012
otsusega
(protokoll nr 1-4/7)

 

DoRa programmi haldamise kord

 

1.      Üldsätted

1.1.   Käesolev kord sätestab ESF doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programmi DoRa stipendiumide taotlemise tingimused, kohtade jaotamise põhimõtted, prioriteedid, tähtajad ja võimalikud eritingimused Eesti Lennuakadeemias (edaspidi akadeemia).

1.2.   Akadeemial on õigus otsustada järgmiste DoRa stipendiumide väljaandmine:

1.2.1.      DoRa programmi tegevus 7 „Rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine läbi Eesti magistrantide õpirände“ stipendium (edaspidi DoRa T7 stipendium);

1.2.2.      DoRa programmi tegevus 8 „Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses“ stipendium (edaspidi DoRa T8 stipendium).

1.3.   DoRa programmi elluviijaks on Kõrghariduse arenduskeskus sihtasutuses Archimedes (edaspidi elluviija).

1.4.   DoRa stipendiumi konkursi komisjon otsustab stipendiumite määramise magistrantidele ja noorteadlastele.

1.5.   Komisjoni koosseisu kinnitab akadeemia rektor õppeaastaks käskkirjaga.

 

2.      Õigus DoRa stipendiumide taotlemiseks

2.1.   DoRa T7 stipendium

2.1.1.      DoRa T7 stipendiumi võivad taotleda akadeemia magistrandid, kes on näidanud häid tulemusi õpingutes ning kes on juba valinud magistritöö teema.

2.1.2.      Toetust saab taotleda tervikliku õppeperioodi läbimiseks välismaal (semester, trimester), ent mitte lühemaks ajaks kui 1 kuu. Riikides, kus semester on pikem kui 6 kuud, ei saa toetust taotleda kauemaks kui 6 kuud.

2.1.3.      Välismaal läbiviidavad tegevused peavad olema sellised, mis võimaldavad välisõpingute tulemusi arvestada õppekava täitmisena (nt konkreetse ainekursuse läbimine).

2.2.   DoRa T8 stipendium

2.2.1.      DoRa T8 stipendiumi võivad taotleda:

·         akadeemia magistrandid;

·         akadeemia õppejõud ja teadlased, kes ei ole vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Kui isik on olnud pärast doktorikraadi kaitsmist lapsehoolduspuhkusel, pikeneb selle võrra piirtähtaeg;

·         erandkorras ja kokkuleppel elluviijaga ka põhiõppe üliõpilased, kes osalevad teadusüritusel ettekandega ja vastavad stipendiumi saamise teistele kriteeriumidele.

2.2.2.      Toetatakse:

·         3 kuni 21 päeva kestvaid välislähetusi, mille ees­märgiks on osavõtt rahvusvahelisest erialasest konverentsist (sh suulise ettekande või stendiettekandega), seminarist või kursusest. Üritusel käsitletavad teemad peavad olema stipendiaadi uurimistööga/õpitava erialaga tihedalt seotud;

·         lühiajalisi õppe- ja teadustööga seotud välisreise (sh raamatukogus töötamine, labori kasutamine, loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, välistöödel osalemine, konsultatsioonid), kui välisvisiit on akadeemia jaoks prioriteetne.

2.2.3.      Lähtudes mõistlikkuse printsiibist võib kokkuleppel elluviijaga lähetuse kestus olla lühem, kuid see peab sisaldama vähemalt 8 töötundi sihtkohas.

 

3.      Tähtajad

3.1.   Stipendiumitaotlus tuleb esitada hiljemalt iga kuu 1. kuupäevaks, seejuures mitte hiljem kui 4 nädalat enne kavandatava lähetuse algust.

3.2.   Akadeemia teeb otsuse stipendiaatide valiku kohta hiljemalt iga kuu 9. kuupäevaks.

3.3.   Stipendiumitaotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest ja taotluse esitamisest elluviijale teavitab akadeemia DoRa koordinaator taotlejat personaalselt hiljemalt taotluse esitamise kuu 10. kuupäevaks.

3.4.   Stipendiaatide andmed (stipendiaadi nimi, kontaktandmed, välisülikooli nimi, lähetuse eesmärk, pikkus ja toimumise aeg) esitab akadeemia DoRa koordinaator elluviijale elektroonselt iga kuu 10. kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui 4 nädalat enne kavandatava lähetuse algust.

 

4.      Taotluse esitamine

4.1.   Taotleja esitab akadeemia DoRa koordinaatorile järgmised dokumendid:

4.1.1.      taotluse;

4.1.2.      juhendaja soovituskirja juhul, kui välislähetus on seotud uurimis- või magistritööga ja on kinnitatud juhendaja;

4.1.3.      väljavõtte õpingutulemustest;

4.1.4.      DoRa T7 stipendiumi taotlemisel vastuvõtva kõrgkooli kinnituse välisülikooli vastuvõtmise kohta (nt e-kirja väljatrükk);

 

5.      Stipendiumide määramine

5.1.   Stipendiumide määramisel lähtub komisjon akadeemiale konkreetseks aastaks eraldatud toetuste kvoodist.

5.2.   Taotlejate pingerea koostamisel või üksiktaotluse hindamisel on komisjoni kriteeriumideks lähetuse põhjendatus ning  tulemuslikkus, lähtudes akadeemia prioriteetidest.

5.3.   Stipendiumi määramisel arvestatakse, et:

5.3.1.      DoRa T7 stipendiumi on lubatud samale magistrandile määrata õpingute jooksul ühel korral;

5.3.2.      DoRa T7 stipendiumi ei saa kasutada samaaegselt teiste mobiilsustoetustega (nt Erasmus, Kristjan Jaak või DoRa konverentsitoetused);

5.3.3.      DoRa T8 stipendiumi taotleja ei tohi sama lähetuse kulusid üldjuhul täiendavalt finantseerida teistest rahastamisallikatest (va stipendiaadi isiklikud vahendid) ning stipendiumi ei või kasutada samal ajal teiste DoRa programmi raames rahastatud stipendiumidega.

5.4.   Akadeemia poolt valitud stipendiaatide nimed edastatakse akadeemia DoRa koordinaatori poolt elluviijale SA-le Archimedes.

5.5.   Elluviija võtab stipendiaadiga ühendust ja sõlmib temaga stipendiumilepingu, kus on fikseeritud väljamakstava toetuse suurus ja stipendiumi kasutamise tingimused.

 

6.      Teavitamine

6.1.   Üliõpilasi nõustab DoRa stipendiumide osas DoRa koordinaator akadeemias.

6.2.    Nii akadeemial kui stipendiaatidel on kohustus teavitada avalikkust struktuuritoetuse kasutamisest. Akadeemial tuleb programmi võimalustest teavitamisel kasutada nii DoRa programmi kui struktuuritoetuse logo. Stipendiaatidel tuleb toetuse allikale viidata lähetusega seotud artiklites ja sõnavõttudes. Kui struktuuritoetusest teavitamine ei ole läbi viidud nõuetekohaselt, loetakse seda teavitusnõuete rikkumiseks. See võib viia toetuse väljamaksmata jätmiseni või osalise tagasinõudmiseni.