Õhusõiduki juhtimise eriala vastuvõtutingimused

Vajalik on:

  • reaalaine riigieksam (lai matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksam);
  • kutsesobivus;
  • tervislik sobivus;
  • karistatuse puudumine kriminaalkorras ja sellises väärteo korras, mis takistab lennundusvaldkonnas töötamist (vt p 1.7);
  • välismaalase õppekeele oskus loetakse piisavaks, kui see vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2.

Õhusõiduki juhtimise õppekavale kandideerijad peavad läbima järgmised toimingud:

  • kirjalikud kutsesobivustestid (koosnevad kahest osast); (isiksuslikult mittesobivad kandidaadid arvatakse antud õppekava konkursist välja);
  • sisseastumiseksam;
  • tervisliku sobivuse kontroll: sobiv/mittesobiv (mittesobivad kandidaadid arvatakse antud õppekava konkursist välja).

Kutsesobivustestide kirjaliku osa sooritusele pääsemise eeltingimuseks on internetis kolme isiksuse omadusi hindava küsimustiku täitmine. Küsimustikud peavad olema täidetud vastuvõtu ajakavas määratud ajaks sõltuvalt sellest, millisel kuupäeval toimub testi sooritamine.

Õhusõiduki juhtimise õppekaval tehakse matemaatika või füüsika riigieksamitulemuste põhjal eelvalik. Kirjalikele kutsesobivustestidele lubatakse paremusjärjestuse alusel kuni 70 kandidaati.

Õhusõiduki juhtimise õppekaval tehakse riigieksamitulemuste ja kutsesobivustestide tulemuste põhjal eelvalik. Sisseastumiseksamile paremusjärjestuse alusel lubatavate kandidaatide arv teatatakse 10. juulil 2017. a.

Tervisliku sobivuse kontrolli saadetakse paremusjärjestuse alusel 13 õhusõiduki juhtimise õppekavale kandideerijat.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest.  

  Õhusõiduki juhtimise eriala
Reaalaine riigieksam 30 punkti
Võõrkeele riigieksam Vajalik on B2-tase
Kirjalik kutsesobivustest 20 punkti
Isiksuslik sobivus sobiv/mittesobiv
Sisseastumiseksam 50 punkti
Tervisliku sobivuse kontroll sobiv/mittesobiv
Maksimumpunktide arv 100

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.