Mida oodata sisseastumiseksamist või intervjuust?

Olenevalt erialast peab kandideerimisel sooritamata sisseastumiseksami või läbima intervjuu. 

Lennundusettevõtte käitamise (AM) ja õhusõiduki juhtimise (PIL) erialal tuleb sooritada sisseastumiseksam, mis koosneb kirjalikust osast ja intervjuust. 

Kirjaliku osa küsimused põhinevad Eesti Lennuakadeemia kodulehelt leitaval eriala ja õppekorraldust puudutaval infol, õhusõiduki juhtimise (PIL) õppekava puhul ka gümnaasiumi matemaatika ja füüsika programmil. Kirjalikku testi hinnatakse koos suulise osaga.

Lennuliiklusteeninduse (ATS), lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide (CNS) ja õhusõiduki ehituse ja hoolduse (TECH) erialal tuleb läbida intervjuu. 

Intervjuus esitatavad küsimused on:

  • valitud erialaga seotud teadmiste kohta;
  • akadeemiliste erialaõpingute korralduse ja sisu kohta;
  • erialaõpingute motivatsiooni selgusest ning vastavusest õppekava eesmärkidele ja nõuetele;
  • varasemate õpingute ja töökogemuste kohta;
  • etteantud näidissituatsioonide analüüsimisest ja lahendamisest.

Intervjuu hindamise kriteeriumid on: 

  • motiveeritus õppimiseks ja tööks antud erialal;
  • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus;
  • väljendusoskus, eneseesitluse sisukus ja stiil;
  • üldine silmaring.