Mida oodata sisseastumistestist ja intervjuust?

Olenevalt erialast peab kandideerimisel sooritamata arvutipõhise sisseastumistesti või läbima intervjuu;

 • lennundustehnika (CNS/TECH - hõlmab kaht peaeriala: side- ja navigatsioonisüsteemid ning õhusõiduki ehitus ja hooldus), lennundusettevõtte käitamise (AM) ja õhusõiduki juhtimise (PIL) õppekaval koosneb sisseastumiseksam arvutipõhisest testist ja suulisest osast;
 • lennuliiklusteeninduse (ATS) õppekaval põhineb sisseastumiseksam ainult suulisel osal ehk intervjuul. 

Kirjalik osa  

Küsimused põhinevad kõigil erialadel Eesti Lennuakadeemia kodulehelt leitaval eriala ja õppekorraldust puudutaval infol.   

Lennundusettevõtte käitamise (AM) õppekava puhul põhinevad küsimused lisaks gümnaasiumi matemaatika programmil ja üldistel teadmistel lennundusest;

Lennundustehnika (CNS/TECH) ja õhusõiduki juhtimise (PIL) õppekava puhul põhinevad küsimused ka gümnaasiumi matemaatika ja füüsika programmil. Õhusõiduki juhtimise (PIL) õppekaval on test osaliselt inglisekeelne.

Kirjalikku testi hinnatakse koos suulise osaga. Testi sooritatakse arvutipõhiselt ja selle sooritamine võtab aega ligikaudu 30 minutit. 

Suuline osa ehk intervjuu   

Kandidaadile esitatavad küsimused on:

 • valitud erialaga seotud teadmiste kohta;
 • akadeemiliste erialaõpingute korralduse ja sisu kohta;
 • erialaõpingute motivatsiooni selguse kohta ning vastavusest õppekava eesmärkidele ja nõuetele;
 • varasemate õpingute ja töökogemuste kohta;
 • etteantud näidissituatsioonide analüüsimise ja lahendamise kohta;
 • eelnevalt sooritatud kirjalike osade kohta.

Intervjuu hindamise kriteeriumid on:

 • motiveeritus õppimiseks ja tööks antud erialal;
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus;
 • väljendusoskus, eneseesitluse sisukus ja stiil;
 • üldine silmaring.