Käesolevas juhendis määratletakse e-õppe vahendite loomise protsess Eesti Lennuakadeemias. Juhend on õppejõule abivahendiks  e-kursuse ja veebipõhise õppematerjali kavandamisel ja loomisel.

Sissejuhatus

Vastavalt Eesti Lennuakadeemia “Õppejõu statuudile” on õppejõu ülesanneteks ka õppevahendite ja metoodiliste abimaterjalide loomine ja/või koostamine ning erinevate õpetamismeetodite (sh ka e-õpe) kasutamine õppetöös. Kool omalt poolt on väga huvitatud, et õppejõud kaasaksid õppeprotsessi uusi õpetamismeetodeid ja tehnoloogilisi vahendeid ning püüab sellele igati kaasa aidata.

Lennuakadeemia auditooriumid on varustatud arvutite, videoprojektorite, puutetundlike tahvlite (5-s auditooriumis) ja dokumendikaameratega. On olemas kaks Echo360 loengusalvestusseadet. Lennuakadeemias on 20 arvutiga arvutiklass ja lisaks on võimalik kasutada MAC sülearvuteid.

Tugipersonalina on õppejõudusid abistamas haridustehnoloog, multimeediaspetsialist ja ka it-spetsialistid.

Töövõtulepingu alusel õppetööd läbiviivaid õppejõudude tasustatakse õppematerjalide ettevalmistamist vastavalt rektori käskkirjale 1-2/7 kinnitatud 18.02.2015.

Mõisted

 • E-õppe all mõistame interaktiivset õpet, kus õppeprotsess on üldjuhul üles ehitatud veebis. Lennuakadeemias toimub e-õpe enamasti koos auditoorse õppega ning kasutusel on e-õppe keskkond Moodle.
 • E-kursus - õppeaine või moodul, mis toimub osaliselt või täielikult e-õppe keskkonnas (IKT toel).
 • E-tugi - hõlmab õppematerjale õpikeskkonnas või veebis, õppeprotsessi toetamist elektroonsete suhtlemisvahenditega (listid, foorumid) ja hindamise/tagasiside protsessi toetamist IKT vahenditega. 
 • E-materjal - õppematerjalid, mille loomiseks ja kasutamiseks on vaja elektroonilisi vahendeid (näiteks arvutit).
 • Õpiobjekt - digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis on taaskasutatav, terviklik, toetab õppimist ja vastab tehnilistele standarditele.

E-õppe korraldus

Erialaosakonna juhataja vastutab ELA arengukavas ja rakenduskavas väljatoodud e-õppe eesmärkide täitmise eest.

E-õppe toe lisamisel auditoorsele kursusele tuleb lähtuda õpetamisprotsessi üldistest eesmärkidest.

E-õppe komponentide valimisel on oluline:

 • aktiivse õppimise soodustamine;
 • õppetöö paindlikumaks muutmine ja õppijate õpioskuste arendamine;
 • õppijatele õppimiseks sobiva aja, koha ja tempo valiku võimaldamine;
 • õppijate erinevate eelteadmistega, õpistiilidega ning taustteadmistega arvestamine;
 • materjalide valikul õppijate kultuurilisele mitmekülgsusele toetumine;
 • võimaldab õppijal analüüsida kursuse sisu ja nõudeid, hinnata neid ja anda kursusele mitmekülgset tagsisidet;
 • kursuse interaktiivsuse suurendamine ja õppijatele parema tagasiside andmine edusammudest;
 • auditoorse õppetöö täiendamine.

Kursuse väljatöötamine on protsess, mille jooksul luuakse terviklik kursus (õppematerjalid, testid, juhendid jm) digitaalseid vahendeid kasutades.

Veebipõhiste õppematerjalide loomisel ja e-kursuse koostamisel ei pea õppejõud ise kõiki tehnilisi ja metoodilisi vahendeid teadma ning kasutada oskama. Õppejõu poolt ootame tahet õppeprotsessi kvaliteedi parandamiseks läbi e-õppe võimaluste.

Pöördu haridustehnoloogi poole, kes

 • aitab valida kursuse jaoks sobivaid metoodikaid ja tehnoloogiaid;
 • annab soovitusi, kuidas õppematerjale ette valmistada ja kujundada;
 • vajadusel vormistab õppejõu koostatud materjali (sisu) põhjal veebipõhise õppematerjali;
 • aitab kursust tehniliselt disainida;
 • aitab kavandada õppijate toetust kursuse läbiviimise erinevatel etappidel;
 • vajadusel kaasab maerjalide väljatöötamise protsessi multimeediaspetsialisti (videoloengute, animatsioonide vm loomine);
 • aitab kursuse kohta saadud tagasisidele toetudes kursust paremaks muuta.