Stipendiumi suurus

Stipendiumist kaetakse üritusega seotud majutus- ja sõidukulu, päevarahad ja vajadusel osavõtutasu.Sõidukulu, majutuskulu ja päevarahad arvestatakse ühikuhinna alusel. Ühikuhinnad kinnitati haridus- ja teadusministri 21. jaanuari 2011. a. käskkirjaga nr 69 ja neid ei ole võimalik muuta. Kuludokumentide alusel kaetakse vajadusel ürituse osalustasu.

Sõidutoetus

Ühikuhinnana makstavat sõidutoetust (vt sõidutoetusvõib kasutada sõidukulude katteks Eestist sihtkohta ja tagasi. Reis peab algama ja lõppema Eestis, välisriigis algavaid ja lõppevaid reise ei rahastata. Sõidutoetus on arvestatud kõikide reisimisega seotud kulude katteks, sh riigisisene transport, kindlustus, viisad jm. Aruandlusel tuleb sihtasutusele esitada sõidupiletite originiaalid lepinguga sätestatud sihtlinna ja tagasi Eestisse reisimise kohta. Grupipiletite korral tuleb samuti arvestada asjaoluga, et originaalpilet tuleb esitada ESF DoRa programmi dokumentatsiooni.

Isikliku sõiduauto (sh rendiauto) kasutamine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel SA-ga Archimedes, sõidetakse lähiriikidesse ja esitatud on teekonda tõestavad kütusetšekid.

Näiteks: Sõiduauto kasutamisel Riiga reisimisel tuleb bensiinitšekkidega tõestada ära kogu reisimarsruut alates Eestist väljumisega (tšekk näiteks Valgast), teekonna keskelt ning sihtkohta jõudmisega (Riiast). Sarnaselt tuleb toimida ka tagasireisi korral ning tšekid võtta reisi alustades Riiast, teekonna keskelt ning Eestisse jõudes (Valgast).

Majutustoetus

Ka majutuskulu arvestamiseks kasutatakse ühikuhindu, toetuse suurus sõltub ürituse ametlikust ajast. Majutuskulu saab taotleda üheks ööks enne ja üheks ööks pärast ametliku ürituse lõppu. Majutuskulu arvestamisel kasutatakse järgmisi ühikuhindu:

  • 2-6 rahastatava päeva puhul arvestatakse majutuskuluks 68 eurot öö kohta; 
  • 7-14 rahastatava päeva puhul arvestatakse majutuskuluks 52 eurot öö kohta;
  • 15-21 rahastatava päeva puhul arvestatakse majutuskuluks 29 eurot öö kohta.

Näited:

1) Konverents toimub Suurbritannias ajavahemikul 3.-6.aprill (so 4 päeva), reisikuupäevad on 1.-8.aprill. Sellisel juhul on abikõlblikuks perioodiks 2.-7.aprill, so 6 päeva. Toetussumma kujuneb järgmiselt: sõidutoetus 320 eurot, majutustoetus 5x68=340 eurot, päevarahad 6x32=192 eurot.

2) Laborikülastus Suurbritannias toimub tegevuskava kohaselt perioodil 3.-7.juuni (so 5 päeva), reisikuupäevad on 1.-10.juuni. Sellisel puhul kujuneb abikõlblikuks perioodiks 2.-8.juuni, so 7 päeva. Toetussumma arvestatakse järgmiselt: sõidutoetus 320, majutustoetus 6x52=312 eurot, päevarahad 7x32=224 eurot.

Päevaraha

Päevarahaks makstakse stipendiaatidele 32  päevas. Päevaraha makstakse maksimaalselt 1 päev enne ürituse algust ja 1 päev pärast ürituse lõppu, juhul kui samal päeval sõitmise võimalus puudub. Välislähetuse väljasõidu päeva eest makstakse päevarahasid siis, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub vähemalt kolm tundi enne keskööd. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse välislähetuse päevaraha siis, kui saabumispäeva algusest (kell 00.00) on sõiduki saabumise ajaks möödunud vähemalt kolm tundi.

Näiteks:

Konverents toimub Venemaal ajavahemikul 4.-6.aprill, mis tähendab, et abikõlblikuks perioodiks saab olla 3.-7.aprill. Kuid, kui buss Peterburgi väljub 3.aprillil kell 22:00 ja saabub Eestisse 7.aprillil kell 00:20, siis kujuneb lähetuse abikõlblikuks perioodiks 4.-6.aprill.

Osavõtutasu

Osavõtutasu kaetakse osavõtutasu hinda kajastava dokumendi alusel (arve, korraldajate poolt edastatud informatsioon vmt). Vajadusel võib osavõtutasu finantseerida teistest allikatest (v.a doktorikoolide vahendid). Osavõtutasu kaetakse varaseima registreerimismäära järgi.

Toodud ühikuhindu kasutatakse stipendiumi suuruse arvestamiseks, stipendiaadi tegelikult kulud ei pea jaotuma täpselt samamoodi, kuid muutuda ei või lähetuse eesmärk, sihtkoht ja päevade arv. Kui väheneb välislähetuse päevade või ööde arv, arvestatakse lõplik stipendium uuesti ja stipendiaadil tuleb osa saadud stipendiumist tagasi maksta. Aruandlusel majutustoetuse määrasid ümber ei kalkuleerita.

Näiteks: Taotletud on 7.päeva Suurbritannia reisikulude katmist järgmiselt: sõidutoetus 320, majutustoetus 6x52=312 eurot, päevarahad 7x32=224 eurot. Reaalselt aga viibitakse lähetuses 5 päeva (so 4 ööd). Sellisel juhul tuleb 2 öö majutustoetus ja 2 päeva päevarahad tagasi maksta ning tagasimaksmisele kuuluv summa arvestatakse järgmiselt: majutustoetus 2x52 eurot + päevarahad 2x32 eurot.

Suurim võimalik stipendium on 1600 eurot ühe lähetuse kohta. Kui ühikuhindade põhjal tehtav arvestus ületab seda, makstakse stipendiaadile välja maksimumsumma. Osavõtutasu võib rahastada ka teistest allikatest, kuid selleks ei või kasutada teisi Euroopa Sotsiaalfondi (sh doktorikoolide) vahendeid.

Näiteks: Laborikülastus Kanadas kestab 18 päeva, kulud kaetakse 20.päeva ulatuses. Toetussumma kujuneb järgmiselt: sõidutoetus 767 eurot, majutustoetus 17x29=493 eurot, päevarahad 18x32=576 eurot, kokku 1836 eurot. Stipendiaadile makstakse lepinguga välja 1600 eurot.