Kutsesobivustesti eelsooritamiseks registreeru hiljemalt 21.05 siin I Sisseastumisavaldus esita 19.06-29.06

Lennuliikluse sidetehnika ja infotehnoloogia

Kelleks saadakse? 

Sidetehnika ja infotehnoloogia spetsialistina oled sa lennundusinsener, kes on võimeline seadistama, hooldama ja arendama erinevaid side-, navigatsiooni- ja seiresüsteeme.  

Lennunduse sidesüsteemide abil toimub lennuliikluse juhtimine ning vajaliku info vahetamine piloodi ja lennujuhi vahel, millega tagatakse lennuliikluse ohutu ja sujuv kulgemine õhuruumis. 

Navigatsioonisüsteemid tagavad õhusõiduki pideva asukoha info piloodile ning võimaldavad täpset navigeerimist alates marsruudi lähtelennuväljalt kuni maandumiseni sihtlennuväljal.

Seireseadmeid ja -süsteeme kasutatakse õhusõidukite ning nende liikluse jälgimiseks õhuruumis. Traditsioonilised seireseadmed on radarid ning nendele lisanduvad uuemad tehnoloogiad – automaatne sõltuv seire (ADS) ning multilateratsioon (MLAT).    

  • Antud eriala seob kaks äärmiselt huvitavat valdkonda - raadiotehnika ja lennunduse. Akadeemia pakub suurepäraseid tingimusi enda samaaegseks arendamiseks mõlemas valdkonnas. Toredad õppejõud, väga modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise põnevaks ja lihtsaks. Kuid neist olulisem on minu veendumus, et olen saanud väärtusliku hariduse kogu ülejäänud eluks. (Ron Freimann, lennuliikluse sidetehnika ja infotehnoloogia eriala tudeng)

Mida õpitakse?

Omandatakse teadmisi erinevatest lennundusdistsipliinidest, füüsikast ja matemaatikast. Erialaseid teadmisi saadatakse elektro- ja raadiotehnikast, elektroonikast, infotehnoloogiast, andmetöötlusest ja muust. Õpingute vältel kujundatakse praktilisi oskusi mainitud süsteemide käitamise alal, võimet hinnata tehnilisi parameetreid ning oskust seadmeid testida. 

Tutvu eriala õppekavaga siin.  

Kuidas ja kus õpitakse? 

Akadeemia õppetöö on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Kahel esimesel õppeaastal omandatakse alusaineid ning sellel ajal toimub õpe suures osas Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Kahel viimasel õppeaastal keskendutakse erialakoolitusele ning õpe toimub enamasti lennuakadeemias, lisaks läbitakse praktika.

Erialakoolitus toimub koostöös Tallinna Tehnikaülikooli side- ja raadiotehnika instituudiga, kus läbitakse raadioside ja infotehnoloogia õppeained. Neljandal kursusel toimub omandatud teadmiste sidumine lennundusega ja omandatakse täiendavaid oskusi, mis on vajalikud lennundusinsenerile. Eesti Lennuakadeemia sidelaboris tutvutakse mõõteriistade ja -seadmetega ning tarkvaraga, millega puututakse kokku oma tulevases töökohas.  

Õppepraktika toimub nii lennundusettevõtetes ja radaripostidel kui ka firmades, mis toodavad side- ja elektroonikaaparatuuri. Sageli saadakse praktikakohalt ka lõputöö teema ja selle juhendaja. 

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.    

Vajuta pildile ja vaata ringi sidelaboris.

Edasi õppima?

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes nii Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis kui ka teistes kõrgkoolides.

Kuhu tööle?

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide insenerina võid sa leida tööd nii tsiviillennunduses kui õhujõududes ning paljudes teistes organisatsioonides, kus tegeletakse side ja infotehnoloogiaga või valmistatakse vastavat aparatuuri, näiteks Õhuvägi, Tallinna Lennujaam, Lennuliiklusteeninduse AS, Enics, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Lennuamet jt.  

Mida peab tegema sisseastumiseks? 

  • Sooritama reaalaine riigieksami (lai või kitsas matemaatika) ja
  • võõrkeele riigieksami (inglise, saksa või prantsuse keel) vähemalt tasemel B1*;
  • läbima kirjaliku kutsesobivustesti** (võimalik sooritada enne sisseastumist) ja
  • intervjuu.
* B2-tase annab kandideerimisel lisapunkte

** Kutsesobivustest koosnevad ca 4 kirjalikust testist, mille lahendamine võtab aega 1,5-2 tundi. Testidega hinnatakse Su võimekust lahendada tehnilisi ülesandeid. 

** Kui lennuliikluse sidetehnika ja infotehnoloogia erialale kandideerija on saanud reaalaine riigieksami tulemuse laias matemaatikas üle 65 punkti või kitsas matemaatika üle 81 punkti, siis arvestatakse kutsesobivustesti eest kandidaadile maksimumtulemus ja testi sooritama ei pea!  
  


Loe erialast rohkem ka Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist.  

Fotod: Karl Lepp, Lennuliiklusteeninduse AS.