Erasmus+

Eesti Lennuakadeemia sai 2013. aasta jaanuaris Erasmus+ kõrghariduse harta (ECHE - European Charter for Higher Education), mis toetab Euroopa Liidu riikide kõrghariduse koostööd. Seni on akadeemia rahvusvahelistumise põhiliseks mootoriks olnud Erasmus Lifelong Learning Programme, millega liituti 2008. aastal.

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

Erasmus+ programmis soovitakse tihedamalt siduda haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Oluline on, et programm vastaks senisest paremini elukestva õppe paradigmale, oleks taotlejate jaoks mõistetavam, kasutajasõbralikum ning paindlikum.

Uue programmi ülesehitus ei järgi varasemat valdkondlikku jaotust, vaid hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:

Õppurite ja haridustöötajate õpiränne

  • Sihtgrupp: üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, haridustöötajad.
  • Võimalikud tegevused: üliõpilaste õpiränne ja praktika, võimalus õpetada partnerasutuses, täienduskoolituskursustel osalemine, töövarjuks olemine, rahvusvahelised noortevahetused, Euroopa vabatahtlik teenistus, noortega töötavate inimeste koolitus- ja võrgustikutegevused.
Rektori käskkirjaga kinnitatud üliõpilaste õpirände toetuste määrad Eesti Lennuakadeemias:

Rektori käskkirjaga kinnitatud töötajate õpirände toetuste määrad Eesti Lennuakadeemias:
Strateegiline koostöö
  • Hariduse vallas: sektorite ülesed või sektoripõhised üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse ja täiskasvanuhariduse strateegilised koostööprojektid, mille eesmärk on arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist.
  • Noorte valdkonnas: noortealgatused ja projektid, millega edendatakse vastastikuse õppe ja kogemuste vahetamise kaudu kodanikuaktiivsust, sotsiaalset uuendust, demokraatias osalemist ja ettevõtlust.

Lisaks toetatakse meetmega ka ELi ja partnerriikide rahvusvahelise partnerluse kaudu toimuvat arengut, suutlikkuse suurendamist ja teadmiste vahetamist, eelkõige naaberriikides.


Poliitikate kujundamine

Meetmega toetatakse ühtlasi ka poliitilist dialoogi partnerriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega väljaspool Euroopa Liitu.

Vaata ka Euroopa Komisjoni kodulehte!

Erasmus programmi koordinaator:
Karine Mandel, karine.mandel@eava.ee